விநாயகர் துதி

விநாயகரை வழிப்பட்டு இம்முயற்சியை தொடங்குகிறேன்.

திருமூலர் திருமந்திரம்
-------------------------
ஐந்து கரத்தினை ஆனை முகத்தினை
இந்து இளம்பிறை போலும் ஏயிற்றனை
நந்தி மகன்தனை, ஞானக் கொழுந்தினைப்
புந்தியில் வைத்தடி போற்றுகின் றேனே!

கணபதி என்றிடக் கலங்கும் வல்வினை
கணபதி என்றிடக் காலனும் கைதொழும்
கணபதி என்றிடக் கரும மாதலால்
கணபதி என்றிடக் கரும மில்லையே.

Samskaram (சம்ஸ்காரம்)

Samskaram means the rituals performed for each and every stage of one’s life such as marriage, upanayanam, new birth, last rites. Samskaram.org is a humble endeavour to provide vaideegam services on line. You can book for a Sastrigal through this site. We also provide other servies such as poojai / homam etc and arrange for any catering required. For further information, contact us and we assure our prompt and best service.

Family Events

We provide Sastrigal services for all Samskarams
such as :
Garbhadhanam, Pumsavana, Seemandonayana
Jatakarma / Namakaranam
Karnavedha / Ayush homam
Vidyarambaha
Upanayanam
Nischayadartam, Vivaham
Sashtiaptha poorthi /Bheemaratha
Shanthi/ Sadabishekam / Kanagabishekam
Antyesti
Devasam

General Events

We provide Sastrigal services for all
general events such as :
Aavaniavittam
Ammavasai / Malaya paksham / Masa pirappu Tharpanams
Sumangali Prarthanai

General Poojai

We provide Sastrigal services for all
general events such as :
Pongal- Sooryanarayanar Poojai
Varusha Pirappu
Krishna Jayanthi / Rama Navami
Vinayakar Chaturthi, Saraswathi Poojai

Special Poojai

We provide Sastrigal services for all
general events such as :
Ganapathi Homam
Navagraha Homam
Sudarshana Homam
Veda Parayanam
Bajanai
Group Prayers such as narayaneeyam, vishnu sahasranamam etc

Catering

For any events, big or small, we can arrange for caterers. In case cooking needs
for any special occasion, independent caterers (male / female) can be arrange for.

Miscellaneous

For any miscellaneous service that you may require, please contact us. We are here to be useful for you. After we get to know your requirements, we can let you know
our ability to serve.
Available Services

Sastrigal & Prohitam

Catering

Miscellaneous

Family Events / Functions.
General Events / Functions.
Family Special Poojai,Homam etc.
General Poojai,Homam etc.
Family Events / Functions.
Special In House cooking needs.
Family Events / Functions.
Any other miscellaneous services related to your family function or events such
as supply of manpower, supply of raw materials, cleaning services etc.


Available Services

We are at your service.

If you want to use your email id instead, you may send the email to services@samskaram.org or escalate any issue to management@samskaram.org. Alternatively call 9444958114 / 044-45587670.